Bij de inhuldigingsfeesten van Koningin Wilhelmina in 1898 werd het muziekkorps Voorwaarts uit Koudekerke uitgenodigd om deze festiviteiten te begeleiden in Serooskerke. Het optreden van de Koudekerkse muzikanten werkte zo inspirerend op de bewoners van Serooskerke dat ze nog hetzelfde jaar en wel op 2 oktober besloten een eigen vereniging op te richten. Dat werd Eendracht Maakt Macht. Het korps begon met zestien leden: A. Abrahamse, D. van den Berg, W. Stevenhage, C. Broerse, P. Melis, P. Vreke, P.H. Broerse, W. Louwerse, J. Leijnse, F.A. Janse, G. Maas. J. Geldof, J. Geschiere Jobse, M. de Keijzer, W. Geluk. Dirigent werd P.H. Broerse.

Om de benodigde muziekinstrumenten en het salaris voor de dirigent te kunnen bekostigen, stortten zowel de leden als de inwoners van de gemeente maar bovenal beschermvrouwe mejuffrouw M.W. van Vollenhoven, die op het landgoed ‘Vrederust’ woonde (het huidige I.P.A.-gebouw), grote sommen geld. Onderwijzer C. de Dreu uit Middelburg bracht de leden de eerste muzikale beginselen bij; ook de kersverse dirigent Broerse verrijkte zijn muzikale kennis bij de heer De Dreu. Deze lessen vonden aanvankelijk plaats in de gemeentekamer, maar al snel liet mejuffrouw Van Volenhoven een vergaderlokaal op haar buitenplaats bouwen. Het gebouwtje kreeg de naam ‘Rehoboth’ en E.M.M. mocht er gratis gebruik van maken. Er ontstond echter een conflict met de beschermvrouwe dat zo hoog opliep dat zij alle financiële steun stopzette en de vereniging de toegang tot het repetitielokaal ontzegde. Burgemeester Maas bemiddelde. Er kwam weliswaar verzoening, maar mejuffrouw Van Vollenhoven stelde de eis dat luitenant-kapelmeester J. Morks uit middelburg als dirigent zou optreden. P.H. Broerse werd weer gewoon muzikant – maar wel onderdirigent! – en de beschermvrouwe liet de nieuwe dirigent voor de repetities met haar koets halen en thuisbrengen door haar koetsier Stevenhage, die tevens secretaris van de vereniging was geworden. In 1904 verliet mejuffrouw Van Vollenhoven Serooskerke, waarmee de financiële basis onder E.M.M. wegviel. Er dreigde een catastrofe. Instrumenten en inventaris, nog altijd in eigendom van de beschermvrouwe, moesten worden verkocht. Vanuit Dordrecht werd er een bod op gedaan. Gelukkig kon de vereniging door bemiddeling van dirigent Morks alles overnemen, uitgezonderd de saxofoons. Om aan het benodigde geld te komen werden obligaties geplaatst. Dit lukte, maar het betekende wel dat de vereniging met een schuld zat. En dat was niet het enige: men kon niet meer over het repetitielokaal beschikken en de dirigent was ook afgetreden.

Gelukkig stelde de gemeente de openbare school als repetitieruimte ter beschikking. De eerste dirigent Broerse werd opnieuw aangesteld en met hem durfde men het aan om aan een festival in Middelburg mee te doen. Op 6 april 1904 werd in een algemene ledenvergadering besloten de heer Morks tot erelid te benoemen, alsmede een vaandeldrager en grote-tromdrager aan te stellen. Verder staat in de notulen te lezen dat petten tijdens de repetitie niet mogen worden opgezet en dat de contributie op 5 cent per week wordt gebracht.

Vanaf 1906 lezen we in de notulen dat jaarlijks een aantal concerten gegeven wordt en dat er vooral in de zomer rondwandelingen in het dorp worden georganiseerd. Als er ergens een festival gehouden wordt, gaat men daar per rijtuig naar toe. Dan is er nog de jaarlijkse rijtoer op het eiland Walcheren: na de bestuursvergadering van 17 augustus 1906 heeft iedere muzikant het recht één persoon op deze rijtoer mee te brengen, mits van het vrouwelijke geslacht.

Op 20 mei 1906 neemt E.M.M. deel aan het concours georganiseerd door ‘Uit het volk, voor het volk’ te Middelburg. Eventuele resultaten daarvan zijn niet bekend. In die tijd is er voornamelijk nog sprake van onderlinge concoursen of festivals, zoals ze meestal genoemd werden, want pas in juni 1917 zou de Zeeuwsche Bond voor Harmonie- en Fanfare-Verenigingen worden opgericht.

Op 21 juni datzelfde jaar gaat E.M.M. ook naar een festival georganiseerd door de vereniging ‘Vlissingen Vooruit’. Het jaar daarop brengt de koningin een bezoek aan Veere en Middelburg en ook daar geeft E.M.M. acte de présence, tegen een vergoeding van 40 gulden van Veere en 20 gulden van Middelburg. Ook in het jaar 1908 wordt er in Middelburg gemusiceerd en wel bij een ‘Marsch- en Banier Wedstrijd’.

De eerste wereldoorlog is een moeilijke tijd voor de vereniging. Door de mobilisatie wordt het korps beroofd van verschillende leden en dat heeft zijn weerslag op de andere. In 1916 wordt daarom maar besloten eenmaal in de veertien dagen te repeteren.

In 1919 besluit de vereniging toe te treden tot de Zeeuwse bond. Om weer geld in kas te krijgen heeft in de gemeente een intekenlijst gecirculeerd waarop 44 personen hebben ingeschreven voor een gezamenlijk bedrag van 153,50 gulden. Tevens is er een gift ontvangen van mevrouw Tak-van Vollenhoven, die het jaar daarop nog een 500 gulden aan de vereniging zou schenken. De traditie om bij elke bestuursvergadering een sigaar te presenteren wordt in ere hersteld en er wordt een bode benoemd tegen 20 gulden per jaar. De taak van de bode bestaat uit het klaarzetten van de stoelen, de verzorging van het instrumentarium, het innen van kwitanties en dergelijke.

In 1925 ontvangt E.M.M. een legaat van 10.000 gulden van mevrouw Tak-van Volenhoven. Voor het plaatsen van een muziektent op het plein bij de kerk verkrijgt men toestemming van de kerkvoogdij. 
De bouw ervan kost 2.500 gulden en de aanbesteding wordt in 1928 gedaan. De laagste inschrijver is 
W. Jobse, één van de drie timmelieden uit het dorp. De ingebruikname vindt al plaats op 28 april 1928 door de beschermheer Hoegen van Hoogelande, die in 1910 op ‘Vrederust’ is komen wonen. In de muziektent wordt een gedenkteken gemetseld met de tekst ‘Geschenk van M.W. Tak-van Vollenhoven., 28 april 1928’. Deze hangt nu aan de muur in het muziekgebouw ’t Westende.

In 1929 wordt er voor het eerst melding gemaakt van deelname door individuele muzikanten aan een solistenconcours te Goes. Vier jaar later wordt er deelgenomen aan het concours in Kapelle met als resultaat een eerste prijs in de eerste afdeling.
Op 1 oktober 1935 neemt dirigent Boerse ontslag. 
Er wordt een oproep gedaan voor een nieuwe dirigent waarop zes sollicitanten reageren. De muzikanten kiezen met 18 van de 20 stemmen voor K.P.A. Broerse, een zoon van de oude dirigent. Vader Broerse wordt het erelidmaatschap toegekend.

Het veertigjarige bestaan in 1938 wordt gevierd met een uitstapje naar de provincie Utrecht en een feestconcert met de muziekvereniging uit Oostkapelle. Verder zijn er concerten te Oostkapelle, Middelburg en Grijpskerke ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard.

Wederom onder invloed van een mobilisatie en de dreiging van een nieuwe oorlog loopt het ledental in de loop van 1939 sterk terug. Tijdens een concert in 1940 worden door enkele jongeren verboden Oranjeliederen gezongen. De burgemeester trekt hierop direct de vergunning in en maakt duidelijk dat er voorlopig geen nieuwe vergunning zal worden verstrekt. In 1941 wil de vereniging toch een uitvoering geven, waarvoor wordt uitgeweken naar St. Laurens. Ook de repetities schieten er in de oorlogsjaren soms maanden achtereen bij in.

Direct na de bevrijding gaat E.M.M. met vijf leden en achttien leerlingen weer van start. Dirigent Broerse is verhuisd en J. de Pagter neemt daarom tijdelijk de dirigeerstok ter hand, tot de benoeming van J.P.W. de Graaf in die functie.

Het vijftigjarig bestaan in 1948 wordt gevierd met een rondgang, een concert samen met Achilles en tot slot een taptoe. Om gezondheidsredenen moet dirigent de Graaf ontslag nemen. Hij wordt opgevolgd door A. Joosse, die tot op dat moment voorzitter van de vereniging was; in deze functie wordt hij opgevolgd door secretaris F. de Steur. Een jaar later neemt E.M.M. na een lange periode van ‘werkeloosheid’weer deel aan een concours in Yerseke. Bij de viering van het 55-jarig bestaan telt E.M.M. 24 muzikanten en 6 leerlingen.

De kwaliteit van de instrumenten is in de loop van de jaren sterk teruggelopen, maar mede dankzij een grootscheepse actie van voorzitter Cevaal kan bij de viering van het zestigjarig bestaan in 1958 een groot deel van de oude instrumenten vervangen worden. In de jaren 1955 tot 1973 verzorgt E.M.M. aan het hoofd van de ringrijders en sjezen de mars door Middelburg in Walchers kostuum, een gebeurtenis die steevast wordt afgesloten met een concert in de muziektent op het Molenwater.
In 1955 wordt gestart met een blokfluitgroep die lager zal uitmonden in een jeugdkorps. Als E.M.M. het jaar daarop deelneemt aan het concours in Domburg, telt ze 26 muzikanten, 7 tamboers en een jeugdkorps van 11 leden.

Het spelen in klederdracht levert E.M.M. grote bekendheid op, zowel op Walcheren als daarbuiten. 
Zo zijn er optredens in Antwerpen (1958), op de verboot ‘Irene’ te Vlissingen ter gelegenheid van de viering van het twaalfeneenhalfjarig ambtsjubileum van de koningin, bij de sluiting van de Veersegatdaam, in de Hollandse Week in de Engelse badplaats Scarborough en op de Zeeuwse avond in Gouda.

Op 10 februari 1967 treedt E.M.M. voor het eerst op in uniform: blauwe broek en rood jasje, en in 1970 wordt het instrumentarium voor de tweede maal vernieuwd waarbij wordt overgeschakeld naar ‘lage stemming’. De leerlingen gaan nu voor het eerst naar de muziekschool.

Op 4 september 1976 neemt de drumband onder leiding van André Vreke voor de eerste maal met succes deel aan een marsconcours te Oostburg. Ze behalen de eerste prijs.

Een jaar later neemt M. Kramer de dirigeerstok over van A. Joosse. Kramer begint onder de schooljeugd een ledenwerfactie en stelt een jaarlijks onderling solistenconcours in. De leden die bij de basisschoolactie gewonnen worden, worden door Kramer zelf opgeleid.

Op 7 oktober 1978 verleent E.M.M. medewerking aan de opnamen voor het tv-programma ‘Tussen toen en de toekomst’ van Jan van hillo. Onderwerp van dit programma is de muntenvondst in Serooskerke en hoe het de vinders verder vergaan is.
Na de opening van het nieuwe dorpshuis ‘De Zandput’ in 1980 kan E.M.M. het oude vereningingsgebouw aan de Oostkapelseweg in 1981 van de Gemeente Veere overnemen.
Op 26 oktober 1985 neemt E.M.M. deel aan het KNF-concours te Beuningen en promoveert hier met 306 punten (eerste prijs met lof van de jury) naar de eerste afdeling. Dardoor mag de vereniging meedoen aan het topconcours in de basisklasse te Doetinchem. Nog is E.M.M. niet waar het zou willen zijn, want in 1987 promoveert ze naar de afdeling Uitmuntendheid.

Als in 1991 dirigent Kramer te kennen geeft dat hij bij E.M.M. gaat stoppen, kunnen zowel hij als de vereniging terugzien op een periode van groei, zowel in ledental als in muzikaliteit. Van de tweede afdeling heeft hij het korps gebracht naar de afdeling Uitmuntendheid. Een lange reeks van optredens heeft er onder zijn leiding plaatsgevonden, waaronder de deelname aan een groot Walchers fanfarefestival te Oost-Souburg onder auspiciën van Danny Oosterman, waar E.M.M. nog een 45 minuten durend concert gaf.

Cathy Cotoun uit Wissenkerke wordt uit de sollicitanten met grote meerderheid gekozen en onder haar leiding promoveert E.M.M. in oktober 1994 naar de ere-afdeling. Datzelfde jaar stopt Kees Nijsse als slagwerkinstructeur. Hij wordt opgevolgd door Cora Knuijt-Dellebeke.

Na het vertrek van Cathy Cotoun (in 2001) zijn er wat wisselingen geweest bij E.M.M. Kees Nijsse neemt het stokje over van Cathy en geeft dit in 2003 weer door aan Josje de Regt. Na vijf jaar volgt Gerrit-Jan Verhage haar in 2008 op. Vanaf 2021 is Lucas van Waeyenberge de dirigent van EMM.

Ook bij de slagwerkinstructeurs zijn in korte tijd enkele wisselingen geweest. Na Cora Knuijt-Dellebeke neemt Geraldine Tilroe in 1998 het slagwerk voor haar rekening. In 2000 wordt zij opgevolgd door Lianne Minderhoud. Van 2004 tot 2006 worden de lessen intern gegeven en is er geen specifieke slagwerkinstructeur verbonden aan E.M.M. In 2006 en de jaren daarna staat het slagwerk onder leiding van achtereenvolgens Manuela, René Kaljouw en Bart van der Vaart. Daarna nam Dennis de Visser het stokje over en nu staat de groep o.l.v. Lianne en Martijn Bouterse.